Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1- Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen de klant en Viki Peeters tot stand gekomen overeenkomst.

Artikel 2- Totstandkoming en duur van de overeenkomst

De overeenkomst tussen de klant en Viki Peeters komt tot stand nadat is ingegaan op de betalingsuitnodiging door het bedrag te storten op het aangegeven rekeningnummer. De overeenkomst loopt tot aan de beëindiging van het volledige begeleidingsprogramma, m.a.w. nadat de periode waarover het programma loopt voorbij is.

 

De overeenkomst wordt geacht te zijn beëindigd door de klant:
– ingeval van overschrijding van de betalingstermijn van de factuur en de daarop volgende betalingsherinnering;
– wanneer die (behoudens overmacht) voor twee ingeplande sessies niet komt opdagen, zonder ze tijdig te hebben verschoven;
– wanneer die geen contact opneemt met Viki Peeters om een nieuwe afspraak vast te leggen, binnen de twee weken na een sessie waarvoor hij niet is komen opdagen

 

Artikel 3- Uitvoering van de overeenkomst

De tot stand gekomen overeenkomst is een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis. Viki Peeters voert het begeleidingsaanbod uit overeenkomstig de met de klant overeengekomen afspraken. Ze faciliteert en bewaakt het begeleidingsproces.

Het begeleidingsaanbod van Viki Peeters is gericht op persoonlijke ontwikkeling. Het is aanvullend op maar geen vervanging van therapeutische en medische hulpverlening.

Van de klant wordt een actieve medewerking verwacht.

Het tijdstip van de sessies wordt bepaald in onderling overleg, via mail of mondeling.

Artikel 4- Betaling

Nadat de klant zijn intentie heeft kenbaar gemaakt om het begeleidingsprogramma te volgen, ontvangt hij een betalingsuitnodiging voor het volledige bedrag of voor de eerste schijf, volgens afspraak.

Na ontvangst van de betaling ontvangt de klant een factuur voor het betaalde bedrag, met de vermelding dat het bedrag voldaan werd.

Voor de tweede schijf (voor zover van toepassing) ontvangt de klant onmiddellijk een factuur op de in de overeenkomst aangegeven tijdstippen, dat door storting op het aangegeven rekeningnummer te voldoen is.

Er moet betaald binnen de aangegeven betalingstermijn. Betalingsuitnodigingen en facturen worden verzonden naar het door de klant opgegeven emailadres.
Indien op enig moment de klant een betalingsuitnodiging of factuur niet tijd betaald, is Viki Peeters gerechtigd de begeleiding op te schorten tot zij de overeengekomen betaling heeft ontvangen.

De reis- en verblijfskosten die de klant maakt in functie van het begeleidingsprogramma zijn niet opgenomen in de prijs en zijn voor rekening van de klant.

Het melden van eventuele klachten schort de betalingstermijn niet op.

Artikel 5- Annulatie/ verplaatsing

De klant kan vragen om een ingeplande individuele sessie naar een later tijdstip te verplaatsen, voor zover die vraag ten laatste 48 uur voor de aanvang van de ingeplande sessie per mail aan Viki Peeters wordt gericht, via coaching@vikipeeters.be.

Sessies die niet tijdig werden verschoven of waarvoor de klant niet komt opdagen zonder ze tijdig te hebben verschoven, vervallen.

De klant verbindt er zich ook toe om tijdig aanwezig te zijn voor elke sessie. Indien de klant te laat verschijnt, heeft Viki Peeters het recht de sessie in te perken tot het oorspronkelijke einduur.

Artikel 6- Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

Viki Peeters verplicht zich tot strikte geheimhouding van door de klant verstrekte vertrouwelijke informatie.

De klant geeft toestemming aan Viki Peeters om haar naam- en adresgegevens op te nemen in een klantenbestand om de klant te informeren over de (overige) diensten van Viki Peeters. Viki Peeters stopt deze informatieverstrekking nadat de klant zich heeft uitgeschreven.

Artikel 7- Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten op de begeleidingsprogramma’s, workshops en op alle producten die in het kader van de overeenkomst verstrekt worden aan de klant- werkvormen, werkboek, checklists,…- berusten uitsluitend bij Viki Peeters.

De door Viki Peeters geleverde informatie, werkvormen en producten zijn uitsluitend verstrekt om door de klant zelf te worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

De klant is niet gerechtigd om (delen van) deze geleverde informatie, werkwijzen of producten te openbaren, verveelvoudigen of derden kennis te laten nemen, al dan niet tegen betaling.

In geval van naamsvermelding van Viki Peeters, is de klant niet gerechtigd deze te verwijderen.

De bepalingen van dit artikel blijven geldig na afloop van de overeenkomst.

Artikel 8- Klachten

Eventuele opmerkingen m.b.t. de factuur moeten binnen de 7 dagen na verzending van de factuur via email te worden gemeld aan Viki Peeters via coaching@vikipeeters.be.

Eventuele klachten over de geleverde prestaties dienen binnen de 7 dagen na het (deel van) prestatie waarop de klacht betrekking heeft schriftelijk aan Viki Peeters te worden meegedeeld door een mail te sturen naar coaching@vikipeeters.be.

Na deze termijn wordt de prestatie geacht te zijn aanvaard.

Artikel 9- Rechtsgeschillen

Op de overeenkomst tussen de klant en Viki Peeters is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Voor eventuele geschillen is enkel de Rechtbank van Eerste aanleg te Antwerpen bevoegd.